Algemene Voorwaarden Nails To Go.

1. Algemeen.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nails To Go en een cliënt waarop Nails To Go deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Nails To Go geleverde diensten en producten.


2. Inspanningen nagelsalon.
Nails To Go zal de behandelingen naar het beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De salon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.


3. Afspraken.
Een afspraak die telefonisch, in de nagelsalon, per e-mail of andere wijze gemaakt is, is bindend. Er wordt namelijk tijd voor de cliënt gereserveerd. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden aan Nails To Go middels bekend telefoonnummer zoals genoemd op de website www.nails-to-go.nl. Een cliënt hoeft zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd wordt door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. Bovenstaande punten gelden ook indien de cliënt een andere behandeling wenst dan is afgesproken.
Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, rekent Nails To Go 50% van het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de nagelsalon komt, mag Nails To Go de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Nails To Go moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.


4. Betaling.
Nails To Go vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op website www.nails-to-go.nl. De gemelde prijzen zijn inclusief btw, mits anders vermeld. Nails To Go vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de nagelstudio en op de website www.nails-to-go.nl. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang Nails To Go de behandeling of het product aanbiedt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Dit kan contant of per mobiele overboeking ter plaatste.


5. Persoonsgegevens & privacy.
De cliënt voorziet Nails To Go vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelsalon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Nails To Go behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelstudio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Nails To Go mag uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van promotionele doeleinden.


6. Geheimhouding.
Nails To Go en cliënt zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die Nails To Go of cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Nails To Go en/of cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelsalon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


7. Aansprakelijkheid.
Nails To Go is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nails To Go is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Nails To Go is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de nagelstudio.


8. Garantie.
Nails To Go geeft de cliënt 1 week (7 dagen) garantie op een behandeling.
Deze garantie vervalt indien
• De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelsalon.
• De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
• De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken, afgetrokken.
• De cliënt andere producten dan de door de nagelsalon geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven gekregen bij de eerste behandeling bij Nails To Go, niet heeft opgevolgd.
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
• De cliënt jonger dan 16 jaar is.
• De cliënt te lange kunstnagels heeft.


9. Beschadiging & diefstal.
Nails To Go heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Nails To Go meldt diefstal altijd bij de politie.


10. Klachten.
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Nails To Go. Nails To Go moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Nails To Go de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Nails To Go en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.


11. Nail-art & beeldmateriaal.
Indien Nails To Go een voorbeeld toont van een aan te brengen nail-art ontwerp, dan geldt dit slechts als voorbeeld. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet exact identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail-art motieven berust bij Nails To Go. Indien de cliënt de aangebrachte nail-art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Nails To Go. Nails To Go mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen. Op foto's en en ander beeldmateriaal vertoont op de website www.nails-to-go berust copyright.


12. Behoorlijk gedrag.
De cliënt behoort zich in de nagelsalon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Nails To Go het recht de cliënt de toegang tot de nagelsalonte weigeren onder opgaaf van redenen.


13. Hygiëne.
In de nagelsalon wordt niet gerookt. Er mag niet worden gegeten in de nagelstudio. Bij Nails To Go werken we onder strenge hygiënische voorschriften, mochten er onhygiënische situaties voordoen (onverzorgde nagels o.i.d.) dan mag Nails To Go behandeling weigeren. 


14. Nagelsalon.
In de nagelstudio is ruimte voor maximaal 2 cliënten. Kinderen onder de 12 jaar worden i.v.m. veiligheid niet in de nagelstudio toegelaten.


15. Recht.
Op elke overeenkomst tussen Nails To Go en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


16. Leeftijd.
De minimale leeftijd die Nails To Go hanteert voor het zetten van kunstnagels is 16 jaar. Voor overige behandelingen onder 16 jaar graag even contact opnemen met Nails To Go.